BB Season17
BB Season17Bigg Boss Chahate hain ki aap sab trade karein.! Elimination till now - Soniya Bansal, Navid Sole, Jigna Vora, Manasvi Mamgai, Sunny Arya Wildcard entries till now- Manasvi Mamgai, Samarth Jurel